การให้บริการระบบเครือข่าย
ให้บริการเชื่อมต่อ ขยายจุดบริการ  และ การซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ให้กับ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ให้สามารถ ใช้งานระบบ เครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัยได้  .
 
บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 
กำกับดูแล การติดตั้งและ ตรวจสอบ อุปกรณ์ เครือข่ายไร้สาย รวมทั้งแม่ข่าย และให้บริการ account สำหรับ คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา  เพื่อใช้งาน ระบบเครือข่ายไร้สาย
บริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
เป็นศูนย์กลาง ในการรับแจ้ง ปัญหาคอมพิวเตอร์ ติดตามการแก้ไข ให้คำแนะนำ การใช้งาน ติดตั้ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  notebook  printer accessories ต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการเรียนการสอน หรือการสนับสนุน งานของมหาวิทยาลัย
 
งานบริการ และการฝึกอบรม
ทั้งฝึกอบรม ภายในองค์กร มหาวิทยาลัย เอง เพื่อพัฒนา ความสามารถ แก่ บุคลากร และ รวมถึงงานบริการ ธุรกิจ สัมพันธ์ การอบรม แก่หน่วยงาน ภาย นอกมหาวิทยาลัย การผลิตสื่อประสม ในรูปแบบ สื่ออิเลคทรอนิคส์ CAI, งานด้านวีดิทัศน์, งานกราฟฟิค แอนนิเมชั่นต่าง ๆ เพื่อรองรับ ความ ต้องการ ของสังคม และ มหาวิทยาลัย ในเชิงธุรกิจ ได้อย่าง เหมาะสม.
บริการห้อง Lab คอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการ ปฎิบัติ การทาง computer การฝึก อบรมต่างๆ การขอใช้งานนอกเวลา 
การบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
ด้านการบริหารการจัดการ
วางแผน พัฒนา ออกแบบ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย,บริการให้คำปรึกษา และ อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป

ด้านบริการวิชาการ และธุรกิจสัมพันธ์
มีบริการวิชาการ โดยโครงการอบรมคอมพิวเตอร์, การจัดทำสื่อประสม, งานวิดิทัศน์, งานการออกแบบกราฟฟิค และ แอนนิเมชั่นต่าง ๆ ที่ตอบ สนองความต้องการของสังคม และ มหาวิทยาลัย ในเชิงธุรกิจ ได้อย่าง เหมาะสม

ด้านการพัฒนา ส่งเสริม เผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม และเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำมหาวิทยาลัย มีพันธกิจหลัก ในการพัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศของมหาวิทยาลัย มาใช้สนับสนุน ระบบบริหาร จัดการ และ การจัดการศึกษา การจัดทำเอกสาร ด้านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี สารสนเทศ การทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้  เช่น e-learning ดำเนินการพัฒนา ในส่วนงานบริการ ควบคู่กับ แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย

แนวนโยบาย

 • วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
 • จัดหาทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาเครือข่ายไร้สาย ติดตั้ง access point แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
 • ปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องแม่ขาย (server) ให้บริการ ปรับปรุงคุณภาพและบำรุงรักษาเครือข่าย และ server ที่ให้บริการในเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายมีเสถียรภาพ
 • ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และสแปมเมล์
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีโฮมเพจประจำหน่วยงาน
 • ฐานข้อมูลทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาวิชาการของบุคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สนับสนุนและส่งเสริมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
 • จัดให้มีการโครงการฝึกอบรมแก่บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ
 • จัดทำศูนย์มัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานด้านการเรียน การสอน การวิจัย งานวิชาการของมหาวิทยาลัย และ ด้านธุรกิจสัมพันธ์
itc.rtu.ac.th © 2003 ITC Call Center 045-313900 ext 191 Designed by Thanarak